Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Перечинського професійного ліцею

на 2022 рік

І.Загальна частина
1.1. Правила прийому до Перечинського професійного ліцею на 2021 рік (далі – Правила прийому) розроблені згідно із Типовими правилами прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року №823/23355 (зі змінами) та обговорені і схвалені педагогічною радою Перечинського професійного ліцею листопада 2020р., протокол № 2.
1.2. До Перечинського професійного ліцею (далі – Ліцею) приймаються громадяни України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльностізакладів освіти» та враховуючи те, що Ліцей не має відповідної ліцензії, підготовка (у тому числі первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання, не здійснюється.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, яка передбачає формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспективи її кар’єрного зростання впродовж життя.
Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особи з особливими освітніми потребами мають право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, що визначаються Кабінетом Міністрів України, а також показниками професійної придатності відповідно до медичної довідки, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110.
1.4. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій у відповідності до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією – серія АЕ №527209 від 09.09.2014 року.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення.
1.6. Професійна підготовка осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.
1.7. Професійна підготовка осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад.
2.3. Приймальна комісія:
– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Ліцею;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, що включають:
− перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
− вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
− планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
− форми та ступеневість навчання;
− обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
− перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
− порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
− порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
− порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
− наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.
2.5. Проведення прийому на навчання до Ліцею здійснюється з 01 червня 2021р. до 21 серпня 2021р.
ІІІ. Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
– документ про освіту (оригінал);

– медичну довідку за формою №086/У;

– 6 фотокарток розміром 3х4 см;

– ксерокопія ідентифікаційного коду;

– ксерокопія паспорту громадянина України (ID картки);

– довідка з місця проживання та про склад сім’ї;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
IV. Умови прийому

Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
− за результатами вступних випробувань;

− за результатами співбесіди;

− за результатами середнього бала свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або середнього бала свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;

Конкурсний відбір проводиться в період з 23 по 27 серпня 2021 року.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, на навчання не приймаються.
Плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями на модульно-компетентнісній основі:

Код

проф.

Назва професії Термін навчан-ня Плановий набір Ліцен-зований обсяг Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
На базі 9 кл. На базі 11 кл.
1

7124

7124

Столяр будівельний

Тесляр

3 роки 30 30

Столяр будівельний

4 розряду,

тесляр 3 розряду

2

7231

7213

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Рихтувальник кузовів

3 роки 30 30

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4 розряду,

рихтувальник кузовів 3 розряду

3

7436

7433

Швачка

Кравець

3 роки 30 30

Швачка

3розряду,

кравець4 розряду

4

7214

7212

Слюсар із складання металевих конструкцій

Електрогазозварник

3 роки 30 30

Слюсар із складання металевих конструкцій

2 розряду,

електрогазозвар-

ник 4 розряду

V.Зарахування

Зараховуються поза конкурсом:
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно доЗакону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
– випускники закладузагальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною професією.
У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора.
Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею супроводжується укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.
VІ. Прикінцеві положення
Даний порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державногота/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій Ліцей може проводити додатковий прийом.
Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.